ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Wednesday 21 February កម្ពុជា
Sunrise: 06:19
Sunset: 18:08

Svay Rieng
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Wednesday 21 February

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 24 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 24 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 24 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Wednesday 21 February

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Wednesday 21 February

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Wednesday 21 February

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Wednesday 21 February

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 21 February

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 21 February

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 21 February

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 21 February

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Wednesday 21 February

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Wednesday 21 February

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Wednesday 21 February

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Wednesday 21 February

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Wednesday 21 February

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Wednesday 21 February

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Wednesday 21 February

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Wednesday 21 February

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Wednesday 21 February

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Wednesday 21 February

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 23 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 23 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Wednesday 21 February

Minimum: 23 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 23 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 23 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 23 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 23 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Wednesday 21 February

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Wednesday 21 February

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Wednesday 21 February

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Wednesday 21 February

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Wednesday 21 February

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Wednesday 21 February

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Wednesday 21 February

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Wednesday 21 February

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Wednesday 21 February

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Wednesday 21 February

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 22 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 22 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Wednesday 21 February

Minimum: 22 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 22 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 22 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 22 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 22 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 22 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 22 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 22 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Wednesday 21 February

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Wednesday 21 February

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Wednesday 21 February

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Wednesday 21 February

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Wednesday 21 February

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 21 February

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 21 February

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 21 February

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 21 February

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 21 February

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 21 February

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 21 February

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 21 February

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Wednesday 21 February

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Wednesday 21 February

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Wednesday 21 February

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Wednesday 21 February

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Wednesday 21 February

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Wednesday 21 February

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Wednesday 21 February

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Wednesday 21 February

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Wednesday 21 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 24 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 24 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Wednesday 21 February

Minimum: 24 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 24 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 24 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 24 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Wednesday 21 February

clear sky

Minimum: 24 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C