ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣) ៕ ​​

Saturday 25 March កម្ពុជា
Sunrise: 06:01
Sunset: 18:11

Svay Rieng
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Saturday 25 March

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Saturday 25 March

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Saturday 25 March

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Saturday 25 March

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Saturday 25 March

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Saturday 25 March

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Saturday 25 March

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Saturday 25 March

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Saturday 25 March

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Saturday 25 March

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Saturday 25 March

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Saturday 25 March

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Saturday 25 March

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Saturday 25 March

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Saturday 25 March

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Saturday 25 March

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Saturday 25 March

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Saturday 25 March

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Saturday 25 March

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Saturday 25 March

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Saturday 25 March

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Saturday 25 March

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Saturday 25 March

Minimum: 24 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 24 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 24 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Saturday 25 March

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 24 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Saturday 25 March

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Saturday 25 March

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Saturday 25 March

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Saturday 25 March

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Saturday 25 March

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Saturday 25 March

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Saturday 25 March

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Saturday 25 March

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Saturday 25 March

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Saturday 25 March

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Saturday 25 March

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Saturday 25 March

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Saturday 25 March

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Saturday 25 March

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Saturday 25 March

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Saturday 25 March

Minimum: 23 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 23 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Saturday 25 March

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Saturday 25 March

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 23 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Saturday 25 March

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Saturday 25 March

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Saturday 25 March

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Saturday 25 March

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Saturday 25 March

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Saturday 25 March

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Saturday 25 March

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Saturday 25 March

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Saturday 25 March

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Saturday 25 March

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kep
Saturday 25 March

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kep
Saturday 25 March

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kep
Saturday 25 March

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kep
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kep
Saturday 25 March

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kep
Saturday 25 March

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kep
Saturday 25 March

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kep
Saturday 25 March

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kep
Saturday 25 March

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kep
Saturday 25 March

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Saturday 25 March

partly cloudy

Minimum: 27 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Saturday 25 March

Minimum: 27 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 27 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 38 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 39 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Saturday 25 March

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Saturday 25 March

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Saturday 25 March

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Saturday 25 March

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Saturday 25 March

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Saturday 25 March

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Saturday 25 March

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Saturday 25 March

clear sky

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Saturday 25 March

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Saturday 25 March

Sea surface Temp.: °C