ប្រកាសអាសន្ន
Strong Wind, Thunderstorms, High waves
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស ៕ ​​

Sunday 24 September កម្ពុជា
Sunrise: 05:49
Sunset: 17:55

Svay Rieng
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Sunday 24 September

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Sunday 24 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Sunday 24 September

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Sunday 24 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Sunday 24 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Sunday 24 September

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Sunday 24 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Sunday 24 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Sunday 24 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Sunday 24 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Sunday 24 September

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Sunday 24 September

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Sunday 24 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Sunday 24 September

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Sunday 24 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Sunday 24 September

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Sunday 24 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Sunday 24 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 26 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 26 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Sunday 24 September

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Sunday 24 September

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Sunday 24 September

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Sunday 24 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Sunday 24 September

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Sunday 24 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 22 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 22 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 22 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Sunday 24 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Sunday 24 September

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Sunday 24 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Sunday 24 September

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Sunday 24 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Sunday 24 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Sunday 24 September

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Sunday 24 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Sunday 24 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Sunday 24 September

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Sunday 24 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Sunday 24 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Sunday 24 September

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Sunday 24 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Sunday 24 September

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Sunday 24 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 22 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 22 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Sunday 24 September

Minimum: 22 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 22 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Sunday 24 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 21 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 21 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 21 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 21 °C

Maximum : 29 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 21 °C

Maximum : 29 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 21 °C

Maximum : 29 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Sunday 24 September

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Sunday 24 September

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Sunday 24 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Sunday 24 September

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Sunday 24 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Sunday 24 September

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Sunday 24 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Sunday 24 September

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Sunday 24 September

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Sunday 24 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Sunday 24 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Sunday 24 September

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Sunday 24 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Sunday 24 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Sunday 24 September

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Sunday 24 September

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Sunday 24 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Sunday 24 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 26 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 26 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Sunday 24 September

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Sunday 24 September

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Sunday 24 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Sunday 24 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Sunday 24 September

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Sunday 24 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Sunday 24 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Sunday 24 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Sunday 24 September

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Sunday 24 September

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Sunday 24 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Sunday 24 September

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 24 September

Sea surface Temp.: °C