ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (ចាប់ពីថ្ងៃទី៧ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២) ៕ ​​

Wednesday 07 December កម្ពុជា
Sunrise: 06:07
Sunset: 17:36

Svay Rieng
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Wednesday 07 December

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Wednesday 07 December

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Wednesday 07 December

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Wednesday 07 December

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Wednesday 07 December

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Wednesday 07 December

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Wednesday 07 December

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Wednesday 07 December

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 07 December

Minimum: 24 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 07 December

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 07 December

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Wednesday 07 December

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Wednesday 07 December

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Wednesday 07 December

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Wednesday 07 December

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Wednesday 07 December

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 22 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 22 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Wednesday 07 December

Minimum: 22 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 22 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 22 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Wednesday 07 December

Thunderstorm

Minimum: 22 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Wednesday 07 December

Occasionnal rain
showers

Minimum: 22 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 22 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Wednesday 07 December

Drizzle

Minimum: 22 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 22 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Wednesday 07 December

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Wednesday 07 December

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Wednesday 07 December

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Wednesday 07 December

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Wednesday 07 December

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Wednesday 07 December

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Wednesday 07 December

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Wednesday 07 December

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Wednesday 07 December

Occasionnal rain
showers

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Wednesday 07 December

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Wednesday 07 December

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Wednesday 07 December

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Wednesday 07 December

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Wednesday 07 December

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Wednesday 07 December

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Wednesday 07 December

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Wednesday 07 December

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Wednesday 07 December

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 21 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 21 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Wednesday 07 December

Minimum: 21 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Wednesday 07 December

Drizzle

Minimum: 21 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 21 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 21 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Wednesday 07 December

Drizzle

Minimum: 21 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 21 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Wednesday 07 December

Drizzle

Minimum: 21 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 21 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Wednesday 07 December

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Wednesday 07 December

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Wednesday 07 December

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Wednesday 07 December

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Wednesday 07 December

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Wednesday 07 December

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Wednesday 07 December

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Wednesday 07 December

Occasionnal rain
showers

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Wednesday 07 December

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Wednesday 07 December

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Wednesday 07 December

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Wednesday 07 December

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Wednesday 07 December

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Wednesday 07 December

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 07 December

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 07 December

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 07 December

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 07 December

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 07 December

Minimum: 25 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 07 December

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Wednesday 07 December

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Wednesday 07 December

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Wednesday 07 December

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Wednesday 07 December

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Wednesday 07 December

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Wednesday 07 December

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Wednesday 07 December

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Wednesday 07 December

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Wednesday 07 December

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Wednesday 07 December

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Wednesday 07 December

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Wednesday 07 December

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Wednesday 07 December

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Wednesday 07 December

Sea surface Temp.: °C