ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (ចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣) ៕ ​​

Sunday 04 June កម្ពុជា
Sunrise: 05:35
Sunset: 18:21

Svay Rieng
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Sunday 04 June

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Sunday 04 June

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Sunday 04 June

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Sunday 04 June

Occasionnal rain
showers

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Sunday 04 June

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Sunday 04 June

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Sunday 04 June

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Sunday 04 June

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Sunday 04 June

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Sunday 04 June

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Sunday 04 June

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Sunday 04 June

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Sunday 04 June

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Sunday 04 June

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Sunday 04 June

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Sunday 04 June

Occasionnal rain
showers

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Sunday 04 June

Occasionnal rain
showers

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Sunday 04 June

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Sunday 04 June

Occasionnal rain
showers

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Sunday 04 June

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Sunday 04 June

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Sunday 04 June

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Sunday 04 June

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Sunday 04 June

partly cloudy

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Sunday 04 June

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Sunday 04 June

Occasionnal rain
showers

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Sunday 04 June

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Sunday 04 June

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Sunday 04 June

Occasionnal rain
showers

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Sunday 04 June

Occasionnal rain
showers

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Sunday 04 June

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Sunday 04 June

Occasionnal rain
showers

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 29 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 29 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Sunday 04 June

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 29 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Sunday 04 June

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Sunday 04 June

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Sunday 04 June

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Sunday 04 June

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Sunday 04 June

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Sunday 04 June

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Sunday 04 June

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Sunday 04 June

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Sunday 04 June

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Sunday 04 June

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Sunday 04 June

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Sunday 04 June

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Sunday 04 June

Occasionnal rain
showers

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Sunday 04 June

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Sunday 04 June

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Sunday 04 June

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Sunday 04 June

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Sunday 04 June

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Sunday 04 June

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Sunday 04 June

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Sunday 04 June

Drizzle

Minimum: 27 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Sunday 04 June

Minimum: 27 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 27 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 27 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 27 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Sunday 04 June

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Sunday 04 June

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 22 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 22 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Sunday 04 June

Minimum: 22 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Sunday 04 June

Occasionnal rain
showers

Minimum: 22 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Sunday 04 June

Rain showers

Minimum: 22 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 22 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 22 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 20 °C

Maximum : 29 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 20 °C

Maximum : 29 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 20 °C

Maximum : 29 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Sunday 04 June

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Sunday 04 June

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Sunday 04 June

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Sunday 04 June

Drizzle

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Sunday 04 June

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Sunday 04 June

Drizzle

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Sunday 04 June

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Sunday 04 June

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Sunday 04 June

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Sunday 04 June

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Sunday 04 June

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 27 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Sunday 04 June

Minimum: 27 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Sunday 04 June

Drizzle

Minimum: 27 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 27 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 27 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Sunday 04 June

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Sunday 04 June

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Sunday 04 June

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Sunday 04 June

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Sunday 04 June

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Sunday 04 June

Rain showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Sunday 04 June

Occasionnal rain
showers

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Sunday 04 June

Occasionnal rain
showers

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kep
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kep
Sunday 04 June

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kep
Sunday 04 June

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kep
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kep
Sunday 04 June

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kep
Sunday 04 June

Occasionnal rain
showers

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kep
Sunday 04 June

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kep
Sunday 04 June

Occasionnal rain
showers

Minimum: 26 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kep
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kep
Sunday 04 June

Occasionnal rain
showers

Minimum: 26 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Sunday 04 June

Drizzle

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Sunday 04 June

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Sunday 04 June

partly cloudy

Minimum: 27 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Sunday 04 June

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Sunday 04 June

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Sunday 04 June

Occasionnal rain
showers

Minimum: 27 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Sunday 04 June

Minimum: 27 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 27 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Sunday 04 June

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Sunday 04 June

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Sunday 04 June

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Sunday 04 June

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Sunday 04 June

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Sunday 04 June

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Sunday 04 June

Occasionnal rain
showers

Minimum: 26 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Sunday 04 June

Occasionnal rain
showers

Minimum: 26 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Sunday 04 June

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Sunday 04 June

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Sunday 04 June

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Sunday 04 June

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Sunday 04 June

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Sunday 04 June

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C