Warnings
No warning
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០) ។ ​​

Wednesday 26 February Cambodia
Sunrise: 06:16
Sunset: 18:09

Svay Rieng
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 35 C

Svay Rieng
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 35 C

Svay Rieng
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Wednesday 26 February

Min: 23 C

Max : 35 C

Svay Rieng
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 35 C

Svay Rieng
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 36 C

Svay Rieng
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 36 C

Svay Rieng
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 23 C

Max : 36 C

Svay Rieng
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 34 C

Svay Rieng
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 34 C

Svay Rieng
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 34 C

Svay Rieng
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 23 C

Max : 34 C

Phnom Penh
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 23 C

Max : 34 C

Phnom Penh
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Wednesday 26 February

Min: 23 C

Max : 34 C

Phnom Penh
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 34 C

Phnom Penh
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Wednesday 26 February

sunny

Min: 24 C

Max : 35 C

Phnom Penh
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Wednesday 26 February

sunny

Min: 24 C

Max : 35 C

Phnom Penh
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 24 C

Max : 35 C

Phnom Penh
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 34 C

Phnom Penh
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 34 C

Phnom Penh
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 34 C

Phnom Penh
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 21 C

Max : 36 C

Oddar Mean Chey
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 21 C

Max : 36 C

Oddar Mean Chey
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Wednesday 26 February

Min: 21 C

Max : 36 C

Oddar Mean Chey
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 21 C

Max : 36 C

Oddar Mean Chey
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 36 C

Oddar Mean Chey
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 36 C

Oddar Mean Chey
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 36 C

Oddar Mean Chey
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 23 C

Max : 35 C

Oddar Mean Chey
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 23 C

Max : 35 C

Oddar Mean Chey
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 23 C

Max : 35 C

Oddar Mean Chey
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 20 C

Max : 35 C

Preah Vihear
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 20 C

Max : 35 C

Preah Vihear
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Wednesday 26 February

Min: 20 C

Max : 35 C

Preah Vihear
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 20 C

Max : 35 C

Preah Vihear
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 35 C

Preah Vihear
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 35 C

Preah Vihear
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 35 C

Preah Vihear
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 21 C

Max : 34 C

Preah Vihear
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 21 C

Max : 34 C

Preah Vihear
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 21 C

Max : 34 C

Preah Vihear
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 26 February

Drizzle

Min: 24 C

Max : 33 C

Sihanouk ville
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 26 February

sunny

Min: 24 C

Max : 33 C

Sihanouk ville
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 26 February

Min: 24 C

Max : 33 C

Sihanouk ville
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 26 February

Drizzle

Min: 24 C

Max : 33 C

Sihanouk ville
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 26 February

Drizzle

Min: 24 C

Max : 33 C

Sihanouk ville
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 26 February

sunny

Min: 24 C

Max : 33 C

Sihanouk ville
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 26 February

Slight intermittent
rain

Min: 24 C

Max : 33 C

Sihanouk ville
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 26 February

Slight intermittent
rain

Min: 24 C

Max : 32 C

Sihanouk ville
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 26 February

sunny

Min: 24 C

Max : 32 C

Sihanouk ville
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 26 February

sunny

Min: 24 C

Max : 32 C

Sihanouk ville
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 23 C

Max : 34 C

Pursat
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 23 C

Max : 34 C

Pursat
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Wednesday 26 February

Min: 23 C

Max : 34 C

Pursat
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 34 C

Pursat
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Wednesday 26 February

sunny

Min: 22 C

Max : 36 C

Pursat
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Wednesday 26 February

sunny

Min: 22 C

Max : 36 C

Pursat
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 36 C

Pursat
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 35 C

Pursat
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 35 C

Pursat
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 35 C

Pursat
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 35 C

Siem Reap
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 35 C

Siem Reap
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Wednesday 26 February

Min: 22 C

Max : 35 C

Siem Reap
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 35 C

Siem Reap
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 23 C

Max : 35 C

Siem Reap
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 23 C

Max : 35 C

Siem Reap
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 23 C

Max : 35 C

Siem Reap
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 24 C

Max : 35 C

Siem Reap
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 24 C

Max : 35 C

Siem Reap
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 24 C

Max : 35 C

Siem Reap
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 19 C

Max : 33 C

Rattanakiri
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 19 C

Max : 33 C

Rattanakiri
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Wednesday 26 February

Min: 19 C

Max : 33 C

Rattanakiri
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 19 C

Max : 33 C

Rattanakiri
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 19 C

Max : 33 C

Rattanakiri
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 19 C

Max : 33 C

Rattanakiri
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 19 C

Max : 33 C

Rattanakiri
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 19 C

Max : 33 C

Rattanakiri
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 19 C

Max : 33 C

Rattanakiri
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 19 C

Max : 33 C

Rattanakiri
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 21 C

Max : 34 C

Pailin
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 21 C

Max : 34 C

Pailin
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Wednesday 26 February

Min: 21 C

Max : 34 C

Pailin
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 21 C

Max : 34 C

Pailin
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 34 C

Pailin
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 34 C

Pailin
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Wednesday 26 February

Drizzle

Min: 22 C

Max : 34 C

Pailin
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Wednesday 26 February

Drizzle

Min: 23 C

Max : 34 C

Pailin
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Wednesday 26 February

Drizzle

Min: 23 C

Max : 34 C

Pailin
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 34 C

Pailin
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 34 C

Takeo
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 34 C

Takeo
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Wednesday 26 February

Min: 23 C

Max : 34 C

Takeo
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 34 C

Takeo
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Wednesday 26 February

sunny

Min: 24 C

Max : 35 C

Takeo
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Wednesday 26 February

sunny

Min: 24 C

Max : 35 C

Takeo
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 24 C

Max : 35 C

Takeo
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 34 C

Takeo
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 34 C

Takeo
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 34 C

Takeo
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 36 C

Stung Treng
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 36 C

Stung Treng
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Wednesday 26 February

Min: 22 C

Max : 36 C

Stung Treng
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 36 C

Stung Treng
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 36 C

Stung Treng
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 36 C

Stung Treng
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 36 C

Stung Treng
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 36 C

Stung Treng
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 36 C

Stung Treng
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 36 C

Stung Treng
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 23 C

Max : 34 C

Kandal
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 34 C

Kandal
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Wednesday 26 February

Min: 23 C

Max : 34 C

Kandal
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 34 C

Kandal
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Wednesday 26 February

sunny

Min: 24 C

Max : 35 C

Kandal
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Wednesday 26 February

sunny

Min: 24 C

Max : 35 C

Kandal
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 24 C

Max : 35 C

Kandal
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 34 C

Kandal
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 34 C

Kandal
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 34 C

Kandal
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 36 C

Kratie
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 36 C

Kratie
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Wednesday 26 February

Min: 22 C

Max : 36 C

Kratie
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 36 C

Kratie
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 36 C

Kratie
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 36 C

Kratie
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 36 C

Kratie
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 36 C

Kratie
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 36 C

Kratie
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 36 C

Kratie
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 21 C

Max : 35 C

Kompong Thom
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 21 C

Max : 35 C

Kompong Thom
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Wednesday 26 February

Min: 21 C

Max : 35 C

Kompong Thom
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 21 C

Max : 35 C

Kompong Thom
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 24 C

Max : 36 C

Kompong Thom
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 24 C

Max : 36 C

Kompong Thom
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 24 C

Max : 36 C

Kompong Thom
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 36 C

Kompong Thom
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 36 C

Kompong Thom
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 36 C

Kompong Thom
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 18 C

Max : 31 C

Mondolkiri
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 18 C

Max : 31 C

Mondolkiri
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Wednesday 26 February

Min: 18 C

Max : 31 C

Mondolkiri
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 18 C

Max : 31 C

Mondolkiri
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 19 C

Max : 32 C

Mondolkiri
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 19 C

Max : 32 C

Mondolkiri
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 19 C

Max : 32 C

Mondolkiri
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 19 C

Max : 32 C

Mondolkiri
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 19 C

Max : 32 C

Mondolkiri
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 19 C

Max : 32 C

Mondolkiri
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 34 C

Kompong Spoeu
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 34 C

Kompong Spoeu
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Wednesday 26 February

Min: 23 C

Max : 34 C

Kompong Spoeu
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 34 C

Kompong Spoeu
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 36 C

Kompong Spoeu
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 36 C

Kompong Spoeu
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 23 C

Max : 36 C

Kompong Spoeu
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Wednesday 26 February

sunny

Min: 22 C

Max : 34 C

Kompong Spoeu
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Wednesday 26 February

sunny

Min: 22 C

Max : 34 C

Kompong Spoeu
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Wednesday 26 February

sunny

Min: 22 C

Max : 34 C

Kompong Spoeu
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 35 C

Kompong Chnang
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 35 C

Kompong Chnang
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Wednesday 26 February

Min: 22 C

Max : 35 C

Kompong Chnang
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 35 C

Kompong Chnang
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 23 C

Max : 36 C

Kompong Chnang
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 23 C

Max : 36 C

Kompong Chnang
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 23 C

Max : 36 C

Kompong Chnang
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 23 C

Max : 34 C

Kompong Chnang
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 23 C

Max : 34 C

Kompong Chnang
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 23 C

Max : 34 C

Kompong Chnang
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 35 C

Kompong Cham
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 35 C

Kompong Cham
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Wednesday 26 February

Min: 22 C

Max : 35 C

Kompong Cham
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 35 C

Kompong Cham
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 23 C

Max : 35 C

Kompong Cham
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 23 C

Max : 35 C

Kompong Cham
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 23 C

Max : 35 C

Kompong Cham
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 23 C

Max : 34 C

Kompong Cham
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 23 C

Max : 34 C

Kompong Cham
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 23 C

Max : 34 C

Kompong Cham
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 21 C

Max : 34 C

Banteay Meanchey
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 21 C

Max : 34 C

Banteay Meanchey
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Wednesday 26 February

Min: 21 C

Max : 34 C

Banteay Meanchey
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 21 C

Max : 34 C

Banteay Meanchey
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 34 C

Banteay Meanchey
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 34 C

Banteay Meanchey
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 34 C

Banteay Meanchey
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 23 C

Max : 35 C

Banteay Meanchey
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 23 C

Max : 35 C

Banteay Meanchey
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 23 C

Max : 35 C

Banteay Meanchey
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 26 February

sunny

Min: 22 C

Max : 33 C

Koh Kong
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 26 February

sunny

Min: 22 C

Max : 33 C

Koh Kong
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 26 February

Min: 22 C

Max : 33 C

Koh Kong
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 26 February

Drizzle

Min: 22 C

Max : 33 C

Koh Kong
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 26 February

Drizzle

Min: 22 C

Max : 34 C

Koh Kong
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 26 February

Drizzle

Min: 22 C

Max : 34 C

Koh Kong
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 26 February

Slight intermittent
rain

Min: 22 C

Max : 34 C

Koh Kong
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 26 February

Slight intermittent
rain

Min: 23 C

Max : 34 C

Koh Kong
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 26 February

Drizzle

Min: 23 C

Max : 34 C

Koh Kong
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 34 C

Koh Kong
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 26 February

sunny

Min: 24 C

Max : 34 C

Keb
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 26 February

sunny

Min: 24 C

Max : 34 C

Keb
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 26 February

Min: 24 C

Max : 34 C

Keb
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 26 February

Drizzle

Min: 24 C

Max : 34 C

Keb
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 26 February

sunny

Min: 24 C

Max : 34 C

Keb
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 26 February

sunny

Min: 24 C

Max : 34 C

Keb
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 26 February

Slight intermittent
rain

Min: 24 C

Max : 34 C

Keb
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 33 C

Keb
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 33 C

Keb
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 33 C

Keb
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 21 C

Max : 35 C

Battambang
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 21 C

Max : 35 C

Battambang
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Wednesday 26 February

Min: 21 C

Max : 35 C

Battambang
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 21 C

Max : 35 C

Battambang
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 35 C

Battambang
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 35 C

Battambang
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Wednesday 26 February

Drizzle

Min: 22 C

Max : 35 C

Battambang
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Wednesday 26 February

Drizzle

Min: 24 C

Max : 34 C

Battambang
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Wednesday 26 February

sunny

Min: 24 C

Max : 34 C

Battambang
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Wednesday 26 February

sunny

Min: 24 C

Max : 34 C

Battambang
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 23 C

Max : 34 C

Prey Veng
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 34 C

Prey Veng
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Wednesday 26 February

Min: 23 C

Max : 34 C

Prey Veng
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 34 C

Prey Veng
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Wednesday 26 February

sunny

Min: 24 C

Max : 35 C

Prey Veng
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Wednesday 26 February

sunny

Min: 24 C

Max : 35 C

Prey Veng
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 24 C

Max : 35 C

Prey Veng
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 34 C

Prey Veng
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 34 C

Prey Veng
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 34 C

Prey Veng
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Wednesday 26 February

sunny

Min: 24 C

Max : 34 C

Kompot
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Wednesday 26 February

sunny

Min: 24 C

Max : 34 C

Kompot
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Wednesday 26 February

Min: 24 C

Max : 34 C

Kompot
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Wednesday 26 February

Drizzle

Min: 24 C

Max : 34 C

Kompot
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Wednesday 26 February

sunny

Min: 24 C

Max : 34 C

Kompot
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Wednesday 26 February

sunny

Min: 24 C

Max : 34 C

Kompot
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Wednesday 26 February

Slight intermittent
rain

Min: 24 C

Max : 34 C

Kompot
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 33 C

Kompot
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 33 C

Kompot
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Wednesday 26 February

sunny

Min: 23 C

Max : 33 C

Kompot
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 35 C

Tbong Khmum
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 35 C

Tbong Khmum
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Wednesday 26 February

Min: 22 C

Max : 35 C

Tbong Khmum
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 35 C

Tbong Khmum
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 35 C

Tbong Khmum
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 35 C

Tbong Khmum
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 22 C

Max : 35 C

Tbong Khmum
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 21 C

Max : 35 C

Tbong Khmum
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 21 C

Max : 35 C

Tbong Khmum
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Wednesday 26 February

clear sky

Min: 21 C

Max : 35 C

Tbong Khmum
Wednesday 26 February

Sea surface Temp.: °C