ប្រកាសអាសន្ន
Strong Wind, Heavy Rain, High waves
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុ ៕ ​​

Monday 26 September កម្ពុជា
Sunrise: 05:49
Sunset: 17:53

Svay Rieng
Monday 26 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Monday 26 September

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Monday 26 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Monday 26 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Monday 26 September

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Monday 26 September

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Monday 26 September

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Monday 26 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Monday 26 September

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Monday 26 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Monday 26 September

Heavy-Rainshowers

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Monday 26 September

Heavy-Rainshowers

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Monday 26 September

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Monday 26 September

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Monday 26 September

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Monday 26 September

Heavy-Rainshowers

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Monday 26 September

Heavy-Rainshowers

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Monday 26 September

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Monday 26 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Monday 26 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Monday 26 September

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Monday 26 September

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Monday 26 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Monday 26 September

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Monday 26 September

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Monday 26 September

Heavy-Rainshowers

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Monday 26 September

Heavy-Rainshowers

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Monday 26 September

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Monday 26 September

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Monday 26 September

Heavy-Rainshowers

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Monday 26 September

Heavy-Rainshowers

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Monday 26 September

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Monday 26 September

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Monday 26 September

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Monday 26 September

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Monday 26 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Monday 26 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Monday 26 September

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Monday 26 September

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Monday 26 September

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Monday 26 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Monday 26 September

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Monday 26 September

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Monday 26 September

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Monday 26 September

Heavy-Rainshowers

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Monday 26 September

Heavy-Rainshowers

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Monday 26 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Monday 26 September

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Monday 26 September

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Monday 26 September

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Monday 26 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Monday 26 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Monday 26 September

Minimum: 25 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Monday 26 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Monday 26 September

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Monday 26 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Monday 26 September

Drizzle

Minimum: 21 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 21 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Monday 26 September

Minimum: 21 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 21 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 21 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 21 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 21 °C

Maximum : 30 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 21 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 21 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 21 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Monday 26 September

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Monday 26 September

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Monday 26 September

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Monday 26 September

partly cloudy

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Monday 26 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Monday 26 September

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Monday 26 September

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Monday 26 September

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Monday 26 September

partly cloudy

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Monday 26 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Monday 26 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Monday 26 September

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Monday 26 September

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Monday 26 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Monday 26 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Monday 26 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Monday 26 September

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Monday 26 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Monday 26 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Monday 26 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Monday 26 September

Heavy-Rainshowers

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Monday 26 September

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Monday 26 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 23 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Monday 26 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Monday 26 September

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Monday 26 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Monday 26 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Monday 26 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Monday 26 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Monday 26 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Monday 26 September

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Monday 26 September

partly cloudy

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 26 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Monday 26 September

partly cloudy

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Monday 26 September

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Monday 26 September

Drizzle

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Monday 26 September

Rain showers

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 26 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Monday 26 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Monday 26 September

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Monday 26 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Monday 26 September

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Monday 26 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Monday 26 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Monday 26 September

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Monday 26 September

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Monday 26 September

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Monday 26 September

Thunderstorm

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Monday 26 September

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Monday 26 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Monday 26 September

Occasionnal rain
showers

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C