ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣) ៕ ​​

Tuesday 07 February កម្ពុជា
Sunrise: 06:23
Sunset: 18:05

Svay Rieng
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Tuesday 07 February

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Svay Rieng
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Tuesday 07 February

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Phnom Penh
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Tuesday 07 February

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 26 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Oddar Mean Chey
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 21 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 21 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Tuesday 07 February

Minimum: 21 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 21 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Preah Vihear
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 07 February

Mist

Minimum: 22 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 22 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 07 February

Minimum: 22 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 22 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 07 February

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 07 February

Slight intermittent
rain

Minimum: 25 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Tuesday 07 February

Mist

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Tuesday 07 February

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Pursat
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Tuesday 07 February

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Siem Reap
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 20 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 20 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Tuesday 07 February

Minimum: 20 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 20 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 20 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 20 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 20 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 21 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 21 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Rattanakiri
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 21 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Tuesday 07 February

Mist

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Tuesday 07 February

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Pailin
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Tuesday 07 February

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Tuesday 07 February

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Takeo
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Tuesday 07 February

Minimum: 23 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Stung Treng
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Tuesday 07 February

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kandal
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Tuesday 07 February

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kratie
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 37 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Tuesday 07 February

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Thom
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 20 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 20 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Tuesday 07 February

Minimum: 20 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 20 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 21 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 21 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 21 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 21 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 21 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Mondolkiri
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 21 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Tuesday 07 February

Mist

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Tuesday 07 February

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Spoeu
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Tuesday 07 February

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Chnang
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Tuesday 07 February

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompong Cham
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Tuesday 07 February

Minimum: 24 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Banteay Meanchey
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 07 February

Mist

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 07 February

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 07 February

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 07 February

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 07 February

Slight intermittent
rain

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 07 February

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 07 February

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 22 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 22 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 07 February

Minimum: 22 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 07 February

Slight intermittent
rain

Minimum: 22 °C

Maximum : 31 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 07 February

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 07 February

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 32 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Tuesday 07 February

Mist

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Tuesday 07 February

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Battambang
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 25 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Tuesday 07 February

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Prey Veng
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Tuesday 07 February

Mist

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Tuesday 07 February

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Tuesday 07 February

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Tuesday 07 February

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kompot
Tuesday 07 February

Slight intermittent
rain

Minimum: 24 °C

Maximum : 33 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Tuesday 07 February

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 24 °C

Maximum : 34 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 35 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Tuesday 07 February

sunny

Minimum: 23 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Tbong Khmum
Tuesday 07 February

Drizzle

Minimum: 23 °C

Maximum : 36 °C

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C