ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Wednesday Thursday Friday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 90 60 85 85 85 85 80 80 80
Temperature (C) 24 34 24 24 34 24 24 34 24
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Daily Forecast

Wednesday Thursday Friday
Max humidity (%) 90 90 90
Max temperature (c) 34 34 34
Min humidity (%) 60 60 60
Min temperature (c) 24 24 24