ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Thursday Friday Saturday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 95 65 95 95 75 95 95 90 95
Temperature (C) 24 33 24 24 34 24 24 34 24
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 19 19 19 9 9 9 9 9 9

Daily Forecast

Thursday Friday Saturday
Max humidity (%) 95 95 95
Max temperature (c) 33 33 34
Min humidity (%) 75 75 90
Min temperature (c) 24 24 24