ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣) ៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Saturday Sunday Monday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 90 65 90 90 65 90 70 45 80
Temperature (C) 24 35 24 24 35 24 24 35 24
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 9 9 9 9 9 9 19 19 19

Daily Forecast

Saturday Sunday Monday
Max humidity (%) 90 90 80
Max temperature (c) 35 35 35
Min humidity (%) 65 65 65
Min temperature (c) 24 24 24