ប្រកាសអាសន្ន
Strong Wind, Heavy Rain, High waves
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុ ៕ ​​
Satellite Images​

[Animation]

First Previous Play Pause Next Last


ការធ្វើឲ្យមានចលនា
Faster ល្បឿន
Slower យឺត