ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (ចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣) ៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Sunday Monday Tuesday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 60 60 60 60 50 60 85 70 85
Temperature (C) 27 37 27 26 37 26 26 32 26
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 19 19 19 9 9 9 9 9 9

Daily Forecast

Sunday Monday Tuesday
Max humidity (%) 60 85 85
Max temperature (c) 37 37 32
Min humidity (%) 35 45 70
Min temperature (c) 27 26 26