ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣) ៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Tuesday Wednesday Thursday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 80 35 70 70 50 70 80 30 75
Temperature (C) 23 33 23 23 34 23 24 33 24
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 9 9 19 19 19 19 9 9 19

Daily Forecast

Tuesday Wednesday Thursday
Max humidity (%) 75 70 70
Max temperature (c) 33 34 34
Min humidity (%) 40 45 40
Min temperature (c) 23 24 24