ប្រកាសអាសន្ន
កំដៅអតិបរមា
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​
ប្រកាសអាសន្ន
ទិដ្ឋភាពទូទៅសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃ Tuesday Wednesday Thursday
Tuesday 23 April 2024

Hot weather cover over Cambodia.

- Expected, Some provinces in the North, Northeast and Northwest part of Cambodia will be experience with maximum temperature from 38.5°C - 42°C.
- And Some provinces in the South part, Southeast and the East part of Cambodia will be experience with maximum temperature 37°C - 38.4°C.

- Coastal Area: 35°C - 36.9°C.

Please attention and taking a good care with your health.

Wednesday 24 April 2024

Hot weather cover over Cambodia.

- Expected, Some provinces in the North, Northeast and Northwest part of Cambodia will be experience with maximum temperature from 38.5°C - 42°C.
- And Some provinces in the South part, Southeast and the East part of Cambodia will be experience with maximum temperature 37°C - 38.4°C.

- Coastal Area: 35°C - 36.9°C.

Please attention and taking a good care with your health. 

Thursday 25 April 2024

Hot weather cover over Cambodia.

- Expected, Some provinces in the North, Northeast and Northwest part of Cambodia will be experience with maximum temperature from 38.5°C - 42°C.
- And Some provinces in the South part, Southeast and the East part of Cambodia will be experience with maximum temperature 37°C - 38.4°C.

- Coastal Area: 35°C - 36.9°C.

Please attention and taking a good care with your health. 

មាតិកា
Take action
Be prepared
Be aware
No severe weather

ខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូង
ខ្យល់បក់បោកខ្លាំង
ភ្លៀងខ្លាំង
ភ្លៀងផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់បក់បោកខ្លាំង
រន្ទះ
High waves
រលកត្រជាក់ អប្បបរមា
ភ្លៀងអាស៊ីត
ខ្យល់ពុល
រញ្ជួយដី
ជំនន់ទឹកភ្លៀង
ទឹកជំនន់
រលកយក្ស ស៊ូណាមិ
ចំងាយមើលឃើញថយចុះ
កំដៅអតិបរមា