ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (ចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣) ៕ ​​

Sunday 04 June ដែនសមុទ្រ
Sunrise: 05:35
Sunset: 18:21


Sunday 04 June

Marine inshore 3
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 3
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 3
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C


Sunday 04 June

Marine inshore 3
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 3
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 3
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 3
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 3
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 3
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 3
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C

Sihanouk ville
Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C


Sunday 04 June

Marine inshore 1
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 1
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C


Sunday 04 June

Marine inshore 1
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 1
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 1
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 1
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 1
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 1
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 1
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 2
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 2
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 2
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C


Sunday 04 June

Marine inshore 2
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 2
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 2
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 2
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 2
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 2
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 2
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C


Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 4
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 4
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 4
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C


Sunday 04 June

Marine inshore 4
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 4
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 4
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 4
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 4
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 4
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine inshore 4
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine offshore 2
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine offshore 2
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine offshore 2
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C


Sunday 04 June

Marine offshore 2
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine offshore 2
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine offshore 2
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine offshore 2
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine offshore 2
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine offshore 2
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Sunday 04 June

Marine offshore 2
Sunday 04 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C

Kep
Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kep
Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kep
Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kep
Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kep
Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kep
Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kep
Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kep
Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kep
Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C

Kep
Sunday 04 June

Marine offshore 1
Sunday 04 June

Sea surface Temp.: °C