ប្រកាសអាសន្ន
Strong Wind, Heavy Rain, High waves
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុ ៕ ​​

Monday 26 September ដែនសមុទ្រ
Sunrise: 05:49
Sunset: 17:53


Monday 26 September

Marine inshore 3
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine inshore 3
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine inshore 3
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C


Monday 26 September

Marine inshore 3
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine inshore 3
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine inshore 3
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine inshore 3
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine inshore 3
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine inshore 3
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine inshore 3
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C

Sihanouk ville
Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C


Monday 26 September

Marine inshore 1
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine inshore 1
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine inshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C


Monday 26 September

Marine inshore 1
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine inshore 1
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine inshore 1
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine inshore 1
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine inshore 1
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine inshore 1
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine inshore 1
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine inshore 2
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine inshore 2
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine inshore 2
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C


Monday 26 September

Marine inshore 2
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine inshore 2
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine inshore 2
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine inshore 2
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine inshore 2
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Monday 26 September

Marine inshore 2
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Monday 26 September

Marine inshore 2
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C


Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Monday 26 September

Marine inshore 4
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine inshore 4
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine inshore 4
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C


Monday 26 September

Marine inshore 4
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine inshore 4
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine inshore 4
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine inshore 4
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine inshore 4
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Monday 26 September

Marine inshore 4
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Monday 26 September

Marine inshore 4
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Monday 26 September

Marine offshore 2
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine offshore 2
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine offshore 2
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C


Monday 26 September

Marine offshore 2
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine offshore 2
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine offshore 2
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine offshore 2
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Monday 26 September

Marine offshore 2
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Monday 26 September

Marine offshore 2
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Monday 26 September

Marine offshore 2
Monday 26 September

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C

Kep
Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C

Kep
Monday 26 September

Marine offshore 1
Monday 26 September

Sea surface Temp.: °C