ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣) ៕ ​​

Tuesday 07 February ដែនសមុទ្រ
Sunrise: 06:23
Sunset: 18:05


Tuesday 07 February

Marine inshore 3
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 3
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 3
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 3
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 3
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 3
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 3
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 3
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 3
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 3
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C

Sihanouk ville
Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 1
Tuesday 07 February

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 1
Tuesday 07 February

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 1
Tuesday 07 February

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 1
Tuesday 07 February

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 1
Tuesday 07 February

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 1
Tuesday 07 February

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 1
Tuesday 07 February

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 1
Tuesday 07 February

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 1
Tuesday 07 February

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 2
Tuesday 07 February

Smooth
Wave Height
0.1m - 0.5m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 2
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 2
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 2
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 2
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 2
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 2
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 2
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 2
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 2
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C


Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 4
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 4
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 4
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 4
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 4
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 4
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 4
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 4
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 4
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Tuesday 07 February

Marine inshore 4
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Tuesday 07 February

Marine offshore 2
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 07 February

Marine offshore 2
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 07 February

Marine offshore 2
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C


Tuesday 07 February

Marine offshore 2
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 07 February

Marine offshore 2
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 07 February

Marine offshore 2
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 07 February

Marine offshore 2
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Tuesday 07 February

Marine offshore 2
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 07 February

Marine offshore 2
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Tuesday 07 February

Marine offshore 2
Tuesday 07 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C

Kep
Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Tuesday 07 February

Marine offshore 1
Tuesday 07 February

Sea surface Temp.: °C