ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Wednesday 21 February ដែនសមុទ្រ
Sunrise: 06:19
Sunset: 18:08


Wednesday 21 February

Marine inshore 3
Wednesday 21 February

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 3
Wednesday 21 February

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 3
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 3
Wednesday 21 February

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 3
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 3
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 3
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 25 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 3
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 3
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 3
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C

Sihanouk ville
Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 1
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 1
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 1
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 1
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 1
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 1
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 25 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 1
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 1
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 1
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 2
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 2
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 2
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 2
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 2
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 2
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 2
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 2
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 2
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 2
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C


Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 4
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 4
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 4
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 4
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 4
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 4
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 4
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 4
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 4
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Wednesday 21 February

Marine inshore 4
Wednesday 21 February

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 26 °C


Wednesday 21 February

Marine offshore 2
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Wednesday 21 February

Marine offshore 2
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Wednesday 21 February

Marine offshore 2
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C


Wednesday 21 February

Marine offshore 2
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Wednesday 21 February

Marine offshore 2
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Wednesday 21 February

Marine offshore 2
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Wednesday 21 February

Marine offshore 2
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 26 °C


Wednesday 21 February

Marine offshore 2
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Wednesday 21 February

Marine offshore 2
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C


Wednesday 21 February

Marine offshore 2
Wednesday 21 February

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 27 °C

Kep
Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C

Kep
Wednesday 21 February

Marine offshore 1
Wednesday 21 February

Sea surface Temp.: °C