ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Thursday 20 June ដែនសមុទ្រ
Sunrise: 05:37
Sunset: 18:26


Thursday 20 June

Marine inshore 3
Thursday 20 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 3
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 3
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C


Thursday 20 June

Marine inshore 3
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 3
Thursday 20 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 3
Thursday 20 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 3
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 3
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 3
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 3
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C

Sihanouk ville
Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C

Sihanouk ville
Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C

Koh Kong
Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C


Thursday 20 June

Marine inshore 1
Thursday 20 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 1
Thursday 20 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C


Thursday 20 June

Marine inshore 1
Thursday 20 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 1
Thursday 20 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 1
Thursday 20 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 1
Thursday 20 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 1
Thursday 20 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 1
Thursday 20 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 1
Thursday 20 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 2
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 2
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 2
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C


Thursday 20 June

Marine inshore 2
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 2
Thursday 20 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 2
Thursday 20 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 2
Thursday 20 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 28 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 2
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 2
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 2
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 28 °C


Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C


Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 4
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 4
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 4
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C


Thursday 20 June

Marine inshore 4
Thursday 20 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 4
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 4
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 4
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 4
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 4
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine inshore 4
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine offshore 2
Thursday 20 June

Slight
Wave Height
0.5m - 1.25m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine offshore 2
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine offshore 2
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C


Thursday 20 June

Marine offshore 2
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine offshore 2
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine offshore 2
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine offshore 2
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine offshore 2
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine offshore 2
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C


Thursday 20 June

Marine offshore 2
Thursday 20 June

Moderate
Wave Height
1.25m - 2.5m

Sea surface Temp.: 29 °C

Kep
Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C

Kep
Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C

Kep
Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C

Kep
Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C

Kep
Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C

Kep
Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C

Kep
Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C

Kep
Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C

Kep
Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C

Kep
Thursday 20 June

Marine offshore 1
Thursday 20 June

Sea surface Temp.: °C