ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣) ៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Saturday Sunday Monday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 80 55 80 85 70 85 75 45 75
Temperature (C) 26 33 26 26 32 26 26 32 26
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 9 9 9 9 9 9 19 19 19

Daily Forecast

Saturday Sunday Monday
Max humidity (%) 80 85 75
Max temperature (c) 33 33 32
Min humidity (%) 70 70 45
Min temperature (c) 26 26 26