ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (ចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣) ៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Sunday Monday Tuesday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Seastate (M)
Sea surface temperature (C) 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Daily Forecast