ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Wednesday Thursday Friday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 80 55 80 80 30 80 75 30 75
Temperature (C) 26 37 26 26 36 26 26 38 26
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Daily Forecast

Wednesday Thursday Friday
Max humidity (%) 80 80 75
Max temperature (c) 37 36 38
Min humidity (%) 30 30 30
Min temperature (c) 26 26 26