ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការព្យាករអាកាសធាតុលើកទី១នៅក្នុងរដូវប្រាំង(ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ដល់ដើមខែឧសភាឆ្នាំ២០២៤)៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Saturday Sunday Monday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 80 50 80 80 45 80 80 70 80
Temperature (C) 24 33 24 25 33 25 25 33 25
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Daily Forecast

Saturday Sunday Monday
Max humidity (%) 80 80 80
Max temperature (c) 33 33 33
Min humidity (%) 50 45 45
Min temperature (c) 24 25 25