ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣) ៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Saturday Sunday Monday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 80 55 80 80 70 80 70 45 80
Temperature (C) 25 34 25 25 34 25 25 34 25
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 9 9 9 9 9 9 19 19 19

Daily Forecast

Saturday Sunday Monday
Max humidity (%) 80 80 80
Max temperature (c) 34 34 34
Min humidity (%) 70 70 45
Min temperature (c) 25 25 25