ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Friday Saturday Sunday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 70 45 70 85 65 85 70 35 70
Temperature (C) 26 36 26 26 34 26 26 34 26
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 9 9 9 9 9 9 9 19 9

Daily Forecast

Friday Saturday Sunday
Max humidity (%) 85 85 70
Max temperature (c) 35 34 34
Min humidity (%) 55 65 50
Min temperature (c) 26 26 26