ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Wednesday Thursday Friday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 80 55 80 80 30 80 80 25 80
Temperature (C) 22 35 22 22 34 22 22 35 22
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Daily Forecast

Wednesday Thursday Friday
Max humidity (%) 80 80 80
Max temperature (c) 35 34 35
Min humidity (%) 30 30 25
Min temperature (c) 22 22 22