ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Thursday Friday Saturday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 90 60 90 85 60 85 85 85 85
Temperature (C) 26 36 26 26 36 26 25 36 25
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 19 19 19 9 19 19 9 9 9

Daily Forecast

Thursday Friday Saturday
Max humidity (%) 90 85 85
Max temperature (c) 36 36 36
Min humidity (%) 50 60 85
Min temperature (c) 26 26 25