ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Wednesday Thursday Friday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 80 50 75 75 35 75 75 35 75
Temperature (C) 25 36 25 25 35 25 25 36 25
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Daily Forecast

Wednesday Thursday Friday
Max humidity (%) 80 80 75
Max temperature (c) 36 35 36
Min humidity (%) 35 35 35
Min temperature (c) 25 25 25