ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣) ៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Saturday Sunday Monday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 75 50 75 75 35 75 70 30 70
Temperature (C) 25 37 25 25 37 25 25 36 25
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 9 9 9 9 9 9 19 19 19

Daily Forecast

Saturday Sunday Monday
Max humidity (%) 75 75 70
Max temperature (c) 37 37 36
Min humidity (%) 35 35 30
Min temperature (c) 25 25 25