ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Thursday Friday Saturday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 80 50 80 75 45 75 90 55 90
Temperature (C) 26 37 26 26 37 26 25 36 25
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 9 9 9 9 19 9 9 9 9

Daily Forecast

Thursday Friday Saturday
Max humidity (%) 80 75 90
Max temperature (c) 37 37 36
Min humidity (%) 50 45 55
Min temperature (c) 26 26 25