ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (ចាប់ពីថ្ងៃទី៧ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២) ៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Wednesday Thursday Friday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 90 70 90 90 90 95 95 55 95
Temperature (C) 22 31 22 22 31 22 22 32 22
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Daily Forecast

Wednesday Thursday Friday
Max humidity (%) 90 90 90
Max temperature (c) 31 31 32
Min humidity (%) 45 45 45
Min temperature (c) 22 22 22