ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (ចាប់ពីថ្ងៃទី៧ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២) ៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Wednesday Thursday Friday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 75 55 75 75 75 85 85 45 85
Temperature (C) 23 33 23 23 33 23 23 33 23
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Daily Forecast

Wednesday Thursday Friday
Max humidity (%) 75 75 75
Max temperature (c) 33 33 33
Min humidity (%) 45 45 45
Min temperature (c) 23 23 23