ប្រកាសអាសន្ន
គ្មានអ្វីប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​

Hourly Forecast

Select area:  
Hourly Forecast
Friday Saturday Sunday
Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night Morning Afternoon Night
Humidity (%) 90 65 90 95 50 95 90 55 90
Temperature (C) 26 36 26 26 35 26 26 34 26
Weather (Picto)
Wind direction (Degrees)
Wind speed (km/h) 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Daily Forecast

Friday Saturday Sunday
Max humidity (%) 95 95 90
Max temperature (c) 36 35 34
Min humidity (%) 70 50 35
Min temperature (c) 26 26 26