ប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពី ឥទ្ធិពលរបស់វិសម្ពាធ (TD) មកលេីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ ​​

ការព្យាករណ៍ប្រចាំម៉ោង

តំបន់ដែលបានកំណត់
ការព្យាករណ៍ប្រចាំម៉ោង
ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍
ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលយប់ ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលយប់ ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលយប់
សំណើម (%) 75 65 75 75 45 75 75 70 80
សីតុណ្ហភាព (C) 24 34 24 24 34 24 24 34 24
អាកាសធាតុ (Picto)
ទិសដៅខ្យល់ (Degrees)
ល្បឿនខ្យល់ (Kph) 9 9 9 9 9 9 9 9 9

ព្យាករណ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍
សំណើមអតិបរមា (%) 75 75 70
សីតុណ្ហភាពអតិបរមា (c) 34 34 34
សំណើមអប្បបរមា (%) 55 45 45
សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា (c) 25 25 25