ប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (ចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១) ។ ​​
ស្ថានីយឧតុនិយមស្វ័យប្រវត្តិ