ប្រកាសអាសន្ន
កំដៅអតិបរមា
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​
ប្រការគួរយល់ដឹងនិងបង្កាពីបាតុភូធម្មជាតិ