ប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (ចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១) ។ ​​
ប្រការគួរយល់ដឹងនឹងបង្ការពីបាតុភូតធាតុអាកាស