ប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១) ។ ​​
ប្រការគួរយល់ដឹងនឹងបង្ការពីបាតុភូតធាតុអាកាស