ប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ស្ថានភាពរបស់ព្យុះទី ៣ ឈ្មោះ ស៊ីនឡាគូ (SINLAKU) ។ ​​
ប្រការគួរយល់ដឹងនឹងបង្ការពីបាតុភូតធាតុអាកាស