ប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស ៕ ​​
កំរិតប្រកាសអាសន្នថ្ងៃស្អែក