ប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស សម្រាប់ថ្ងៃស្អែក