ប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ស្ថានភាពរបស់ព្យុះទី ៣ ឈ្មោះ ស៊ីនឡាគូ (SINLAKU) ។ ​​

ការព្យាករណ៍ប្រចាំម៉ោង

តំបន់ដែលបានកំណត់
ការព្យាករណ៍ប្រចាំម៉ោង
ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ
ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលយប់ ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលយប់ ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលយប់
កំពស់រលកសមុទ្រ (M)
សីតុណ្ហភាពនៅលើផ្ទៃសមុទ្រ (C) 29 29 29 29 28 29 29 29 29
ចំងាយមើលឃើញ (Km) 10 10 10 10 10 10 10 10 10
អាកាសធាតុ (Picto)
ទិសដៅខ្យល់ (Degrees)
ល្បឿនខ្យល់ (Kph) 28 46 46 46 46 46 46 46 46